Regulamin

1. Sklep internetowy pod nazwą Designowa prowadzi firma: Aleksandra Lewtak, z siedzibą w Berlinie 10243, Pariser Kommune 18A bei Edemirukeva Mamus Davies. Ofertę sklepu Designowa stanowią usługi programistyczne polegające na budowie stron internetowych oraz ich rozbudowie.

2. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Dla wygody Użytkowników, zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu z ważnych przyczyn, głównie technicznych.

4. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik winien zapoznać się z cechami usług.

4. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do koszyka, przejść do kasy a następnie wypełnić „formularz zamówienia” i wybrać metodę płatności.

5. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”. Użytkownik może dokonać korekty zamówienia do momentu zatwierdzenia zamówienia. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek równoczesnej zapłaty za zamówiony towar.

6. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu sklepowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.

7 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia. Będzie jednakże dążył do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia

8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone i należycie opłacone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zostało ono pozytywnie zweryfikowane. O powyższych okolicznościach sklep Designowa niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Designowa są wyrażone są w PLN. Każda transakcja potwierdzona jest otrzymaną przez Użytkownika fakturą (bez VAT).

10. FIrma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia, a także do wycofania poszczególnych usług z ofert. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

11. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od nadsyłania materiałów od Użytkownika, niezbędnych do realizacji usług, a także zgłaszania przez niego uwag i ustalania terminów konsultacji.

12. Płatność za zamówiony towar jest dokonywana kartą płatniczą / kredytową lub debetową / lub przelewem bankowym.

13. Jeżeli usługa zawiera wytworzenie dzieła, które nosi znamiona praw autorskich (np. indywidualny projekt graficzny) Użytkownik otrzyma umowę potwierdzającą przeniesienie praw autorskich na Użytkownika.

14. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem Designowa za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres pocztowej e-mailowej podany jest z zakładce Kontakt. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego oraz numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja.

15. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta /Dz.U. z 2014r.poz 827/, konsument, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podana przyczyny. Zgodnie z artykułem 35. w/w ustawy, jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik powinien skontaktować się ze sklepem Designowa za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres pocztowej e-mailowej podany jest z zakładce Kontakt. Zgłaszając odstąpienie od umowy należy podać imię i nazwisko zamawiającego oraz numer zamówienia, którego dotyczy odstąpienie od umowy. Przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego drogą elektroniczną.

16. Firma zwróci, nie późnej niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, dokonane płatności, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta / Dz.U. z 2014r. poz 827/.

18. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie i będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia/zamówień i dokonania płatności, i nie będą udostępniane osobom trzecim. Szczegółowy regulamin przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce „Polityka prywatności”.

19. Opisy usług prezentowane na stronie sklepu stanowią własność właściciela sklepu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

20. W sprawach spornych dotyczących transakcji zakupu, Firma będzie starała korzystać się z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń takich jak mediacja czy postępowanie przed miejskim rzecznikiem praw konsumentów. W pozostałych przypadkach przed sądem powszechnym właściwości ogólnej.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: