Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresami www.designowa.com., świadczącego usługi sprzedaży usług związanych z tworzeniem i obsługi stron internetowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest: Aleksandra Lewtak, z siedzibą w Berlinie 10243, Pariser Kommune 18A bei Edemirukeva Mamus Davies, która jest także operatorem tych danych.

1. Sposób zbierania danych osobowych.
Dane osobowe zbierane w serwisie designowa.com są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do transakcji zawieranej za pośrednictwem serwisu.

2. Zakres zbieranych danych osobowych.
a) Dane kupujących — Użytkownik, który dokonuje zakupu usług będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na założenie profilu w serwisie designowa.com – operator będzie także przetwarzał historię zamówień złożonych przez kupującego.
b) Dane zbierane w sytuacji kontaktu telefonicznego lub email — W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub zwrotnego adresu email.
c) Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w serwisie designowa.com  — Podczas wizyty w serwisie designowa.com, system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu designowa.com w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

3. Cel zbierania danych.
a) Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem serwisu designowa.com
b) Dane kupujących, którzy zdecydowali się na założenie profilu w serwisie designowa.com są przetwarzane za ich zgodą, w celu uproszczenia procesu składania zamówień.
c) Adres email wpisany w formularzu zamówienia usługi będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z ofertami promocyjnymi operatora serwisu, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie.
d) Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z operatorem będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
e) Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

4. Udostępnianie danych osobowych.
a) W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
b) Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora podejmą działania windykacyjne.
c) Operator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

5. Kontakt.
a) Operator będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, w sprawach związanych z realizacją transakcji kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem serwisu. Użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacji o założonym zamówieniu, raporty z etapów realizacji zamówienia, rachunki a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego, jeżeli użytkownik przystąpił do takiego procesu. Informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną oraz w przypadku zgody użytkownika krótkimi wiadomościami tekstowymi – sms.
b) Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie bezpłatnie wypisać się z newslettera, używając stosownego linku znajdującego się w stopce newslettera.

6. Zmiana danych.
Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do operatora e-mailem na adres: moja@designowa.com

7. Pliki cookies.
a) Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w serwisie, monitorowania ruchu użytkowników w serwisie i opracowania statystyk korzystania z serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w serwisie. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
b) Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

8. Zabezpieczenie danych.
Operator dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Operator zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.

9. Odpowiedzialność.
a) Operator zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
b) Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu designowa.com, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

10. Zmiany w polityce prywatności
Operator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.designowa.com

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: